Faros će biti spreman za primjenu novog ZOR-a!

Novi Zakon o računovodstvu

Naši programeri pohađali su TEB-ov seminar i stručnu edukaciju o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu. Donosimo novosti u našoj poslovnoj aplikaciji, ali i ostale aktualnosti iz ZOR-a

Izmjene i dopune Zakona o računovodstvu stupaju na snagu 1. siječnja 2016. godine. Mi već mjesecima intenzivno pratimo događanja i prilagođavamo FAROS novoj zakonskoj regulativi kako bi naši sadašnji i budući korisnici mogli nesmetano obavljati svoj posao u skladu sa zakonskim propisima.

Naš programerski tim i korisnička podrška sudjelovali su na stručnom seminaru u organizaciji TEB poslovnog savjetovanja dok im je stručnu edukaciju omogućila i tvrtka RIS d.o.o. u suradnji s ovlaštenim revizorom Andrejem Skočićem iz partnerske tvrtke Mervis d.o.o.

Nove funkcionalnosti Farosa zadovoljavaju zakonske propise i zahtjeve struke

1. Osmislili smo jednostavan način unosa dvaju obveznih potpisa pri svakom knjiženju u glavnu knjigu i omogućili automatski ispis konta na koji je knjižen izlazni račun

Ulazni račun mora biti uredno likvidiran i sadržavati najmanje dva potpisa:

 • Osobe koja jamči da je poslovni događaj zaista nastao i da tereti troškove poduzeća
 • Osobe koja potvrđuje formalnu ispravnost, tj. likvidatora koji je dužan provjeriti sadržava li račun sve elemente propisane zakonima

Izlazni računi neće se morati potpisivati ako su izdani na način koji uređuju porezni propisi i sadrže ime i prezime osobe koja je odgovorna za njihovo izdavanje.

2. Prilagodili smo funkcionalnosti za ispis konta kartice Glavne knjige

U skladu s novim zakonskim izmjenama svaka knjižena promjena u Farosu će uz dosadašnje obvezne podatke (naziv, sjedište i adresa poduzetnika, brojčana oznaka i naziv konta te razdoblje na koje se odnosi, početno stanje, zaključni ukupni dugovi i potražni promet za razdoblje na koje se izvadak odnosi i stanje konta na kraju razdoblja) sadržavati i:

 • redni broj
 • datum knjigovodstvene promjene
 • datum knjiženja
 • opis sadržaja promjene
 • dugovni ili potražni iznos
 • oznaku pripadajuće knjigovodstvene isprave
 • identifikacijske oznake za osobe koje su knjižile i kontrolirale knjigovodstvenu ispravu

3. Onemogućili bilo kakve ispravke u knjiženjima, a svaki ispravak morat će se provoditi kroz storno

Novi ZOR predviđa vođenje Dnevnika u kojega se knjigovodstvene promjene unose kronološki, a može se uspostaviti kao jedinstvena poslovna knjiga ili više poslovnih knjiga. Svako knjiženje mora imati redni broj i podatke na temelju kojih se pri nadzoru knjiženje može nedvojbeno povezati s pripadajućom knjigovodstvenom ispravom i osobom koja je kontrolirala knjigovodstvenu ispravu. ZOR nalaže da u slučaju nepotpune, neprovjerljive, netočne ili nerazumljive računovodstvene dokumentacije bit će obvezno ispraviti je bez odgađanja i to s mogućnošću identifikacije osobe koja je obavila ispravak. Za svaki ispravak sastavljat će se nova knjigovodstvena isprava, na način koji će omogućiti identificiranje osobe koja ispravak obavlja, datum ispravka i sadržaj dokumenta prije i poslije ispravka. Nečista računovodstvena dokumentacija ili ona koja se ne može konvertirati u čitljiv format ne smatra se računovodstvenom dokumentacijom.

4. Kreiranje Obrasca OPZ-STAT-1 kroz Faros

Obrazac OPZ-STAT-1 koncentriran je na sve obveznike PDV-a, a svrha mu je snimanje stanja vezano uz nelikvidnost s konačnim ciljem njezine eliminacije. U Obrascu treba prikazati sve dospjele nenaplaćene račune, uključujući utužene i prijavljene u predstečajnu nagodbu. Ne treba prikazivati, jedino i samo račune koji su:

 • Naplaćeni
 • Otpisani ili
 • Stariji od 6 godina.

U njemu se evidentiraju izlazni računi, a podnosit će se kvartalno:

 • do 20. veljače tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 31. prosinca prošle godine, a koji nisu naplaćeni do 31. siječnja tekuće godine
 • do 20. svibnja tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 31. ožujka tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 30. travnja tekuće godine
 • do 20. kolovoza tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 30. lipnja tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 31. srpnja tekuće godine
 • do 20. studenog tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 30. rujna tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 31. listopada tekuće godine

Obrazac će se podnositi isključivo putem servisa ePorezna. Ne podnosi se ako za pojedino razdoblje nema podataka (prazan obrazac). Obrazac se NE ISPRAVLJA, sve naknadno utvrđene promjene koje se odnose na prethodno razdoblje, za koje je već predan obrazac, treba uključiti u sljedeće razdoblje.

Od 1. siječnja 2016. primjenjuju se i sljedeće izmjene:

1. Novo razvrstavanje poduzetnika

Poduzetnici će se razvrstavati na mikro, male, srednje i velike poduzetnike na temelju iznosa ukupne aktive, iznosa prihoda i prosječnog broja radnika utvrđenima zadnjeg dana poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini za koju se sastavljaju financijski izvještaji.

VeličinaUvjeti MIKRO MALI SREDNJI
Aktiva 2.600.000,00 30.000.000,00 150.000.000,00
Prihod 5.200.000,00 60.000.000,00 300.000.000,00
Broj zaposlenih 10 50 250

2. Čuvanje knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga

Rokovi iz ZOR-a usklađuju se s rokovima definiranim Općim poreznim zakonom pa se rok čuvanja knjigovodstvenih isprava sa 7 produžava na 11 godina dok za trajno čuvane isprave nema promjena.

Čuvanje poslovnih knjiga kože se povjeriti i drugim pravnim osobama, moguće i onima koje imaju sjedište na teritoriju drugih država članica EU.

3. Godišnji financijski izvještaji

Izjednačavaju se rokovi za podnošenje Godišnjeg financijskog izvještaja (GFI) za statističke potrebe i potrebe javne objave te Prijave poreza na dobit Poreznoj upravi. Novi jedinstveni rok je 30.travnja.

Proširuje se obveza potpisivanja godišnjih financijskih izvještaja na sve direktore! Budući da se podnošenje istih obavlja putem servisa ePorezna koji omogućava potpisivanje samo jednim naprednim elektroničkim potpisom ova odredba otvara nova pitanja. Zato se preporučuje čuvati izvještaje ispisane u papiru i potpisane od svih članova uprave (direktora).

4. Zatezne kamate

Ako je ugovorena kamata viša od zatezne, nakon proteka roka za plaćanje, prestaje teći ugovorena kamata i obračunava se zatezna. EKS više ne može biti veća od zatezne kamate.

U posljednje vrijeme na računima sve većeg broja poduzetnika može se vidjeti napomena da se zatezne kamate neće obračunavati. Ona je nevažeća jer je protivna Zakonu.

5. Rokovi ispravka izvještaja

Produžuje se rok s jedne na tri godine. Razlog produženja su ispravci JOPPD obrazaca. Ispravak se na poziv Porezne uprave mora izvršiti unutar 30 dana pri čemu poziv ne mora biti u pisanom obliku.

6. Obvezujuća mišljenja Porezne uprave

Izdaju se isključivo za buduće i namjeravane transakcije, poslovne događaje i djelatnosti na temelju konkretnih pitanja. Izdavatelj obvezujućih mišljenja, Porezna uprava je i savjetodavno tijelo za obvezujuća mišljenja. Propisani rok izdavanja je 60 dana, u složenim pitanjima produljuje se za još 30 dana, a ako se uključuju ostala tijela države rok je dodatno produljuje. Propisani su i troškovi obvezujućih mišljenja.

Ističemo, ako se poduzetnik u potpunosti pridržava slijeda događaja kojega je naveo u zahtjevu na temelju kojega je izdano obvezujuće mišljenje, ono ima vrijednost zakona pa ga se moraju pridržavati i institucije poput poreznog nadzora ili suda.

7. Javna objava financijskih izvještaja

Nekonsolidirani financijski izvještaji (pojedinačni) i revizorsko izvješće za potrebe javne objave mora se dostaviti FINI najkasnije u roku od 4 mjeseca od zadnjeg dana poslovne godine.

Konsolidirani troškovi moraju se dostaviti u roku od devet mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine.

U slučaju promjene poslovne godine, statusnih promjena, otvaranja stečajnog postupka, pokretanja postupka likvidacije u roku od 90 dana od nastanka promjene.

8. Licenciranje fizičkih i pravnih osoba za računovodstvene poslove

Licence će morati posjedovati svaka tvrtka koja obavlja usluge vođenja poslovnih knjiga za druge poduzetnike.

Prema trenutačnim informacijama, u svrhu licenciranja bit će donesen poseban zakon čija se primjena očekuje 1. siječnja 2018. godine. Licenciranje će najvjerojatnije obavljati Ministarstvo financija ili Hrvatska gospodarska komora (Strukovna komora ovlaštenih računovođa).